MUDr. Ľubomíra Fábryová: Obezita je závažná choroba

admin
01.02.2023

Približne dve tretiny dospelej slovenskej populácie trpia nadhmotnosťou a jeden zo štyroch mužov a jedna zo štyroch žien má obezitu. Alarmujúce je, že za dve ostatné dekády sa zdvojnásobila miera obezity u mladistvých. Obézny je každý šiesty dospievajúci.

Navyše, podľa slovenských pediatrov má až 32,5 % obéznych detí prítomnosť metabolického syndrómu, teda súčasný výskyt viacerých srdcovo-cievnych alebo kardiometabolických rizikových faktorov. To len potvrdzuje fakt, že obezita je čoraz pálčivejší problém, s ktorým sa môžu spájať desiatky až stovky ďalších pridružených ochorení. Existujú údaje, ktoré hovoria až o 236 chronických ochoreniach súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou. 

„Ide nielen o ochorenia ako cukrovka 2. typu, vysoký krvný tlak, infarkty a cievne mozgové príhody, ale aj nádorové ochorenia, Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu a v súčasnosti aj infekciu COVID-19. Obezita je závažná chronická choroba, ktorá významne zhoršuje kvalitu života, zapríčiňuje vyššiu chorobnosť a skracuje dĺžku života,“ hovorí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, PhD, MPH, prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), špecialistka pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy, z Biomedicínskeho centra SAV.

Za obezitu nemôže genetika

Epidémia obezity je otázkou niekoľkých posledných dekád. Za tak krátke obdobie sa významné posuny v našej genetike neodohrali. Podľa odborníkov zo SOA sa dramaticky zmenil práve náš životný štýl, ktorý charakterizuje výrazné zvýšenie dostupnosti a konzumácie kaloricky bohatej potravy, sedavý spôsob života, poruchy spánku a stres. Pri konfrontácii s takýmito podmienkami má potenciál zvýšiť svoju telesnú hmotnosť väčšina populácie – či už detí, alebo dospelých.

Obézny pacient musí zmeniť životný štýl

Základom manažmentu je pri obezite jednoznačne úprava životného štýlu, ktorá zahŕňa najmä úpravu výživy a stravovacích návykov, pravidelnú pohybovú aktivitu a psychologické poradenstvo. Aby bola liečba pacienta s obezitou úspešná, je potrebná jeho motivácia, ochota spolupracovať a investovať do zmeny životného štýlu čas a energiu. Odborníčka zo SOA hovorí, že redukcia hmotnosti môže byť úspešná relatívne rýchlo. Pokiaľ sa však nespája s dlhodobými zmenami stravovacích a pohybových návykov, šanca na jej dlhodobé udržanie je nízka. Pacient by mal byť okrem iného aj edukovaný v oblasti výživy, pohybovej aktivity, ale aj obezity a jej zdravotných následkov.

Je potrebné nepodceniť liečbu

Komplexná zmena životného štýlu vyžaduje dlhodobé odborné vedenie a sledovanie, ktoré môže zabezpečovať nielen lekár, ale aj výživový špecialista, tréner, fyzioterapeut, psychológ. „Na Slovensku sa komplexná starostlivosť ľuďom s obezitou už niekoľko rokov poskytuje v Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied. Tak isto sa začínajú kryštalizovať aj centrá pre bariatrický/metabolický manažment. Na Slovensku jednoznačne potrebujeme vybudovať viacúrovňový multidisciplinárny systém  starostlivosti o jedincov s obezitou,“ vyjadruje sa doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová, podľa ktorej by mala byť téma obezity prioritou nielen pre samotných pacientov ale aj štát. Výdavky na zdravotnú starostlivosť spojené s liečbou obéznych pacientov sú totiž až o 30 % vyššie ako u pacientov s normálnou hmotnosťou. 

 „V súčasnosti napriek tomu, že obezitu považujeme za chronické ochorenie, liečba obezity (nefarmakologická alebo farmakologická) nie je hradená zo zdrojov verejného zdravotného poistenia. Liečbu predpisuje lekár, pacient si ju hradí sám. Výkony bariatrickej/metabolickej chirurgie aj keď sú uhrádzané zo zdrojov verejného poistenia sú vo výraznej miere limitované rozpočtom nemocníc. Účinná moderná farmakoterapia spolu s chirurgickou liečbou vedie nielen k významnému zlepšeniu až remisii diabetu druhého typu ale aj k poklesu kardiovaskulárnych rizikových faktorov a očakávame od nej aj pokles kardiovaskulárnej a celkovej mortality,“ hodnotí doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová. 

Pacienti s obezitou, ktorí majú záujem riešiť svoju telesnú hmotnosť a zároveň zmeniť svoj životný štýl, sa môžu prihlásiť aj priamo v obezitologickej ambulancii Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied.


MUDr. Adriana Ilavská: Želáme si, aby pacienti s cukrovkou s nami spolupracovali čo najviac
Cukrovka je ochorenie, ktoré postihuje pacienta od hlavy po päty a dokáže prevrátiť jeho život aj život ľudí oko...
MUDr. Anna Vachulová: Pri liečbe vysokého tlaku hráme o čas
Artériová hypertenzia alebo ľudovo povedané vysoký krvný tlak je ochorenie, ktoré nebolí. Na Slovensku sa štatisticky...
MUDr. Viera Doničová: Cukrovka sa týka každého z nás viac, než si myslí
Cukrovka sa považuje za jednu z novodobých epidémií medzi chronickými civilizačnými ochoreniami. Podľa najnovšíc...